Mengkritik Hujah Golongan Pro-LGBT – Bahagian 3

LGBT

ISTILAH SYAAKILAH

Surah al-Isra ayat 84 merupakan salah satu ayat digunakan oleh sebahagian pendokong LGBT untuk menyokong pendapat mereka tentang keberadaan orientasi seksual sesama jenis. Terjemahan ayat tersebut berbunyi:

Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut syaakilah -nya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”

Dari sudut bahasanya, sepertimana dalam Kamus Arab Tajul Arur (juz XXIX, hal. 270), perkataan syaakilah mempunyai banyak maksud, namun tidak ada satu pun yang dimaksudkan sebagai orientasi seksual. Maksud perkataan yang ada ialah (1) syakl, gambaran sesuatu yang boleh dilihat secara indrawi; (2) Nahiyah, segi, sisi; (3) jihah,sisi, segi, arah; (4) niyah, niat; (5) thariqah, cara; (5) jadilah, kabilah, suku, daerah, sisi, hal, keadaan, jalan, cara, dandanan rambut; (6) mazhab, mazhab; (7) khaliqah, penciptaan, makhluk, tabiat; (8) kawasan putih di antara telinga dan pelipis. Menurut Ar-Raghib al-Ishfahani dalam Mufradat Alfazh al-Qur’an (vol I, hal. 551), syaakilah adalah pembawaan, karakter (sajiyyah) yang menentukan diri seseorang. Kekuasaan sajiyyah bersifat memaksa terhadap manusia selagi ia dibangunkan demi menuju kemuliaan syariat. Sedangkan menurut az-Zamakashyari dalam Tafsir al-Kasysyaf (vol. II, hal. 645), syaakilah adalah mazhab dan metod yang membentuk keadaan seseorang dalam hidayah dan kesesatan. Sementara dalam Tafsir Ibnu Katsir (juz V, hal. 113), menurut Ibnu Abbas, bermaksud sisi, segi, arah (nahiyah). Menurut Mujahid, batasan dan tabiat (hiddah wa thabi’ah).

Menurut Ibnu Zaid, syaakilah bermaksud agama (ad-din). Dalam bahasa Arab, istilah orientasi seksual adalah istilah baru. Dalam al-Mausu’at al -Buhuts wal Maqalat al-Ilmiyyah, ia diistilahkan sebagai al-ittijah al-jinsi. Sedangkan menurut

Terjemahan Google kecenderungan seksual dalam bahasa Arab adalah at-tawajjuh al-jinsi. Sepanjang penelitian penulis, tidak ada kamus bahasa Arab yang memberi maksud syaakilah sebagai orientasi seksual. Dalam Lisan al-Arab, yang dianggap sebagai salah satu Kamus Bahasa Arab yang sangat berautoriti, tidak ada istilah syaakilah yang membawa maksud sebagai orientasi seksual. Makna-makna syaakilah dalam Lisan al-Arab (juz XI, hal. 356) adalah nahiyah, thariqah,dan jadilah. Istilah jadiilah Ini kemudiannya diberikan maksud oleh para pendokong LGBT sebagai orientasi seksual. Padahal dalam kamus al-Munawwir, istilah jadiilah bermaksud kabilah, iaitu kabilah atau suku bangsa; nahiyah, iaitu sisi, arah, atau daerah; haal, iaitu hal atau keadaan; thariqah, iaitu jalan atau cara; dan shafirah, iaitu dandanan rambut. (Kamus al-Munawwir, hal. 175). Sementara dalam terjemahan Al- Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama (Indonesia), perkataan syaakilah itu dimaksudkan sebagai keadaan. Manakala dalam terjemahan Al- Quran Tafsir Pimpinan Ar- Rahman terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) perkataan syaakilah diterjemahkan sebagai pembawaan jiwa.

Jika perkataan syakilah dimaksudkan sebagai orientasi seksual sebagaimana yang didakwa oleh para pendokong LGBT, maka seolah-olah Allah membolehkan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan orientasi seksualnya. Ini menjadi pemahaman yang sangat menyesatkan. Padahal jika dilihat konteks ayat tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan orientasi seksual. Konteks ayat tersebut menerangkan tentang situasi Nabi Muhammad dalam menghadapi masyarakat kafir Quraisy Makkah. Ketika itu, Nabi Muhammad mendapat penentangan daripada kaum kafir Quraisy. Ayat ini menguatkan jiwa Nabi agar tetap bertahan menghadapi tentangan daripada orang-orang Kafir. Mereka ketika itu hendak mengusir Nabi Muhammad dari Makkah. Kerana itulah, Nabi pun diajarkan berdoa agar Allah mengeluarkan dirinya dari Makkah dengan selamat dan menyelamatkan diri baginda dengan memasuki daerah baru dalam keadaan yang sejahtera. Pada saat-saat getir ketika ancaman orang kafir itulah, Nabi juga diperintahkan untuk melakukan solat malam bagi menghilangkan kegelisahan baginda. Agar semakin memantapkan hati Nabi, Allah kemudiannya memberikan jaminan kepada Nabi bahawa kebenaran pasti datang dan kebatilan akan lenyap. Al-Qur’an yang diyakini oleh Nabi Muhammad sebagai pembawa kebenaran menjadi penawar batin dan rahmat bagi baginda. Namun bagi orang-orang kafir yang zalim, Al-Qur’an hanya akan menambahkan kerugian. Justeru mereka terganggu dengan ajaran-ajaran yang disampaikan Al-Qur’an. Orang yang zalim yang tidak dapat menjadikan Al-Qur’an sebagai penawar hati dan rahmat, maka mereka mudah menjadi sombong ketika memperolehi nikmat. Sebaliknya, mereka menjadi putus asa ketika diuji dengan kesengsaraan. Dalam konteks itu pula, Nabi ketika itu pun diperintah mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy:

“Setiap orang berbuat sesuai dengan cara pandang hidupnya masing-masing. Namun bagaimanapun Allah Maha Mengetahui jalan yang paling benar.”

Ungkapan ayat ini merupakan sebagai ancaman yang halus kepada orang-orang kafir tersebut. Allah seolah-olah menyatakan bahawa apapun yang dilakukan oleh orang Quraisy, Allah juga yang Maha Mengetahui, yang paling benar. Mereka akan menanggung akibat perbuatan yang mereka lakukan. (Fi Zhilal al-Qur’an, juz 2, hal. 37-42). Al-Laits ketika menafsirkan ayat ini, menyatakan bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan cara (thariqah)-nya yang menggambarkan bagaimana akhlaknya. Orang kafir melakukan suatu perbuatan yang menggambarkan bagaimana cara ia menghadapi hidup, seperti berpaling dari Tuhan ketika memperoleh nikmat, dan berputus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Sedangkan orang mukmin berbuat sesuatu yang menggambarkan bagaimana caranya menghadapi hidup, seperti bersyukur ketika memperoleh nikmat, dan bersabar ketika ditimpa musibah. (‘Umdatul Qari Syarh Shahih Bukhari : juz, hal. 341).

Artikel ini disusun semula dari artikel asalnya yang bertajuk Kritik Argumen untuk Pendukung LGBT oleh Abdurrasyid Ridha, Ketua KUA Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, 2016.

DISUSUN SEMULA OLEH YAYASAN IHTIMAM MALAYSIA

sumber asal
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kritik-argumen-untuk-pendukung-lgbt

Koleksi Penuh

Bahagian 1. Ghairi Ulil Irbah
Bahagian 2. Wildan Mukhalladun
Bahagian 4. Kisah Kaum Nabi Luth
Bahagian 5. Larangan Homoseksual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *